Pagrindinis puslapis Spauda Kontaktai
separator
Buderus
Info centras Naudojimo sąlygos Privatumo politika

Privatumo politika

Privatumo politika

1. Privatumo pranešimai

Robert Bosch UAB (toliau „Bosch“ arba „Mes“ arba "Mums") džiaugiasi Jūsų apsilankymu mūsų interneto puslapiuose bei programėlių mobiliesiems įrenginiams naudojimu (taip pat ir „internetiniai pasiūlymai“) ir Jūsų susidomėjimu mūsų įmone bei produktais.

2. Bosch gerbia Jūsų privačią sritį

Jūsų privačios srities apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbus klausimas, į kurį atsižvelgiame savo verslo procesuose. Asmens duomenis, kurie buvo surinkti Jums apsilankius mūsų internetinių pasiūlymų tinklalapiuose, tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi įstatymų reikalavimų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos sudedamoji dalis.

3. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, kuris tvarko Jūsų duomenis, yra Bosch; Išimtys pateikiamos šiuose pranešimuose apie privatumo saugumą.

Mūsų kontaktiniai duomenys yra šie:

Robert Bosch UAB, Lietuva, Kaunas, LT-52104,Ateities plentas 79A, RBLV@LV.BOSCH.COM

+370 37713350

4. Asmens duomenų surinkimas, tvarkymas ir naudojimas

Tvarkomos duomenų kategorijos

Yra tvarkomos šios duomenų kategorijos:

· Komunikaciniai duomenys (pvz., vardas, telefonas, el. pašto adresas, adresas, IP adresas)

· Pagrindiniai sutarties duomenys (sutartiniai santykiai, su produktu susiję interesai ir sutarties interesai)

Pagrindiniai principai

Asmens duomenys yra visa informacija, kuri susijusi su identifikuoti fiziniu asmeniu arba asmeniu, kurį galima identifikuoti, tai būtų, pvz., vardai, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, sutarties, buhalteriniai ir atsiskaitymo duomenys, kurie išreiškia asmens identitetą.

Asmens duomenis (įskaitant ir IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tam yra įstatymų patvirtintas teisinis pagrindas arba Jūs, pvz., registruodamiesi, tam duodate sutikimą.

Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tvarkymo tikslais:

– Šio internetinio pasiūlymo paruošimas

(teisinis pagrindas: Mūsų teisėtas interesas – tiesioginė rinkodara, kol ji vyksta pagal duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos nuostatas).

– Mokymų organizavimas (Dalyvių registracija, dalyvių mokymo proceso teikimas, pažymėjimų išdavimas, mokymų saugumo organizavimas)

Siekiant užtikrinti aukščiau minėtus procesus naudojame šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kontaktinę informaciją ir kitą būtiną informaciją, reikalingą dalyvių identifikavimui, priėmimo proceso organizavimui, administravimui ir registravimui. Asmens duomenys saugomi, kol baigiasi mokymai.

– Triktims nustatyti arba dėl saugumo

(Teisiniai pagrindai: Mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas duomenų apsaugos srityje ir teisėtas interesas šalinti triktis ir užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą).

– Savireklama ir pašalinė reklama bei rinkos tyrimas ir pasiekiamumo matavimai įstatymų leidžiamose ribose gali būti reikalingas sutikimas

(teisinis pagrindas: Sutikimas / mūsų teisėtas interesas – tiesioginė rinkodara, kol ji vyksta pagal duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos nuostatas).

– Naujienlaiškio siuntimas su gavėjo sutikimu el. paštu arba SMS/MMS

(teisinis pagrindas: sutikimas).

– Mūsų teisių gynimas ir rūpinimasis jomis

(teisinis pagrindas: teisėtas yra mūsų interesas naudotis savo teisėmis ir jas ginti).

„Log“ rinkmenos

Kiekvieną kartą naudojantis internetu iš Jūsų interneto naršyklės automatiškai yra perduodama tam tikra informacija, kurią mes išsaugome vadinamosiose „Log“ rinkmenose.

„Log“ rinkmenas trikčių nustatymo tikslu ir saugumo pagrindais (pvz., siekiant išsiaiškinti įsibrovimo bandymus) trumpam išsaugome, o vėliau pašaliname. „Log“ rinkmenos, kurias reikia saugoti kaip įrodymus, nepašalinamos iki galutinio atitinkamo įvykio išsiaiškinimo ir atskirais atvejais gali būti perduodamos ikiteisminiams organams.

„Log“ rinkmenos (be arba, atitinkamai, be pilno IP adreso) taip pat yra naudojamos analizės tikslais; tuo tikslu žr. Tinklo analizės pastraipa.

„Log“ rinkmenose išsaugoma ši informacija:

– Galinio prietaiso, iš kurio atidaromas internetinis pasiūlymas, IP adresas (interneto protokolo adresas);

– Tinklalapio, iš kurio buvo iškviestas internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamieji, pirminis ir persiuntimo URL);

– Paslaugos teikėjo, per kurį prieinama prie internetinio pasiūlymo, pavadinimas;

– Iškviestų rinkmenų pavadinimas ir informacija;

– Iškvietimo data, laikas ir trukmė;

– Perkeltas duomenų kiekis;

– Operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant plėtinius (pvz., „Flash“ leistuvui);

– http būsenos kodai (pvz., „Reikalinga užklausa“ arba „Užklausta rinkmena nerasta“).

Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 16 metų amžiaus vaikams.

Duomenų perdavimas

Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams

Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams mes perduodame tik tada, jei to reikia sutarties sąlygų įvykdymui, jei mes arba tretieji asmenys turime teisėtą interesą perduoti duomenis arba tam yra gautas Jūsų sutikimas. Išsamią informaciją apie teisinius pagrindus rasite Tvarkymo tikslų ir teisinių pagrindų pastraipa. Tretieji asmenys taip pat gali būti kita Bosch grupės įmonė. Jei duomenys tretiesiems asmenims perduodami remiantis teisėtu interesu, tai yra paaiškinama šiuose pranešimuose apie privatumo saugumą.

Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei tam būtume įpareigoti įstatyminių reikalavimų arba teismo vykdymo organų ar teisinių potvarkių.

Paslaugos teikėjas (bendrąja prasme)

Išorinius paslaugų teikėjus įgaliojame teikti pardavimo ir rinkodaros paslaugas, duomenų prieglobos ir pagalbos telefonu paslaugas. Šiuos paslaugų teikėjus mes rūpestingai atrinkome ir reguliariai stebime, ypač jų rūpestingą elgseną su Jūsų išsaugotais duomenimis ir duomenų apsauga. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis konfidencialumo ir teisinių nuostatų. Paslaugų teikėjas taip pat gali būti kita Bosch grupės įmonė.

Perdavimas gavėjams už Europos ekonominės bendrijos ribų

Asmens duomenis taip pat galime perduoti gavėjams, kurių buveinė yra už Europos ekonominės bendrijos ribų, vadinamosiose trečiosiose šalyse. Tokiu atveju, prieš perduodami toliau įsitikiname, kad gavėjas arba užtikrina atitinkamą duomenų apsaugos lygį (pvz., remiantis atitinkamai šaliai skirtu Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, arba su gavėju yra priimtas Europos Sąjungos susitarimas dėl vadinamųjų ES Standartinių sutarčių sąlygų) arba yra gautas Jūsų sutikimas perduoti duomenis.

Iš mūsų galite gauti gavėjų trečiosiose šalyse apžvalgą ir konkrečiai sutartų taisyklių, skirtų duomenų apsaugos lygiui užtikrinti, kopiją. Tuo tikslu naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis.

Saugojimo trukmė; Laikymo terminai

Jūsų duomenis paprastai saugome tol, kol jų reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su juo susijusioms paslaugoms įvykdyti, arba mes turime teisėtą interesą tolimesniam saugojimui (pvz., net ir įvykdę užsakymą galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis pašaliname, išskyrus tuos duomenis, kuriuos turime saugoti, kad įvykdytumėm teisinius įsipareigojimus (pvz., laikydamiesi mokesčių ir prekybos teisės nurodytų saugojimo terminų, tam tikrą laikotarpį privalome saugoti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas).

5. Slapukų naudojimas

Bendrosios nuorodos

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje, kai peržiūrite mūsų internetinį pasiūlymą. Jei šį internetinį pasiūlymą atidarote vėl, Jūsų naršyklė slapuko turinį siunčia atgal atitinkamam paslaugos teikėjui ir tokiu būdu leidžia vėl identifikuoti galinį prietaisą. Slapukų nuskaitymas leidžia mums parengti optimaliai Jums pritaikytą internetinį pasiūlymą ir palengvinti Jums naudojimą.

Slapukų išjungimas ir šalinimas

Kai apsilankote mūsų interneto puslapyje, slapukų lygmenyje iškylančiajame lange pateikiamas klausimas, ar slapukus, kurie yra patalpinti mūsų puslapyje, leidžiate ar nustatymuose norite išjungti.

Jei nusprendžiate, kad slapukų neleisite, tai Jūsų naršyklei bus priskirtas atsisakymo slapukas. Šie slapukai yra skirti tik Jūsų nesutikimui priskirti. Išjungus slapukus, gali būti, kad nebegalėsite naudotis kai kuriomis mūsų interneto puslapio funkcijomis. Atkreipkite dėmesį, kad atsisakymo slapukas dėl techninių priežasčių gali būti naudojamas tik tai naršyklei, kurioje buvo priskirtas. Jei slapuką pašalinate arba naudojate kitą naršyklę ar kitą galinį prietaisą, atsisakyti turite iš naujo.

Nustatyti negalima tų kištukų, kuriuos Jūsų apsilankymo trečiųjų asmenų interneto puslapyje metu patalpino kiti paslaugų teikėjai.

Tačiau naudodamiesi savo naršykle, bet kada galite pašalinti visus slapukus. Apie tai paskaitykite savo naršyklės pagalbos funkcijų aprašymuose. Tačiau tai atlikus, taip pat gali būti, kad nebegalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.

Be to, žemiau pateiktuose interneto puslapiuose galima valdyti ir deaktyvinti trečiųjų paslaugų teikėjų slapukų naudojimą:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Šio interneto puslapio mes neadministruojame, todėl nesame atsakingi ir negalime daryti įtakos jo turiniui ir naudojimui.

Mūsų naudojamų slapukų apžvaga

Šioje pastraipoje rasite mūsų naudojamų slapukų apžvalgą.

Būtini slapukai

Tam tikri slapukai yra būtini, kad galėtume paruošti savo internetinį pasiūlymą. Šiai kategorijai priklauso, pvz.:

– slapukai, kurie yra skirti mūsų naudotojams identifikuoti ir jų autentiškumui nustatyti;

– slapukai, kurie tam tikram laikui išsaugo naudotojo įvestus duomenis (pvz., pirkinių krepšelio turinį arba internetinį formuliarą);

– slapukai, kurie išsaugo tam tikrus naudotojo prioritetus (pvz., paieškos arba kalbos nustatymus);

slapukai, kurie išsaugo duomenis, siekiant užtikrinti vaizdo ir garso įrašų leidimą be trikdžių.

6. Tinklo analizė

Mums reikia statistinės informacijos apie mūsų internetinio pasiūlymo naudojimą, kad galėtumėm jį parengti pagal naudotojo poreikius, atlikti pasiekiamumo matavimus ir rinkos tyrimą.

Tuo tikslu naudojame šioje pastraipoje aprašytus tinklo analizės įrankius.

Naudojimo profiliai, kurie sukuriami naudojantis analizės slapukais arba įvertinus „Log“ rinkmenas, nėra sujungiami su asmens duomenimis. Įrankiai naudotojų IP adresų arba visai nenaudoja, arba trumpina juos iškart po gavimo.

Įrankių teikėjai tvarko duomenis tik kaip duomenų tvarkytojai, laikydamiesi mūsų nurodymų ir nenaudoja jų savo tikslams.

Žemiau yra pateikta informacija apie kiekvieną įrankį ir atitinkamą paslaugų teikėją ir apie tai, kaip galite nesutikti, kad šie įrankiai rinktų ir tvarkytų duomenis.

Kalbant apie įrankius, kurie veikia su atsisakymo („Opt-Out“) slapukais, reikia atkreipti dėmesį, kad atsisakymo funkcija yra susijusi su prietaisais bei naršykle ir galioja tik tuo metu naudojamam galiniam prietaisui arba naudojamai naršyklei. Jei naudojate kelis galinius prietaisus arba naršykles, atsisakymo funkciją turite nustatyti kiekviename atskirame galiniame prietaise ir kiekvienoje naudojamoje naršyklėje.

Be to, Jūs galite apskritai neleisti kurti naudojimo profilių, jei bendrai deaktyvinate slapukų naudojimą; tuo tikslu žr. pastraipą Slapukų išjungimas ir šalinimas.

„Google Analytics“

„Google Analytics“ pateikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). Mes naudojame „Google Analytics“ su „Google“ siūlomomis papildomomis funkcijomis, skirtomis IP adresų anonimizavimui. IP adresus „Google“ paprastai jau ES ribose, o išimtinais atvejais tik JAV, sutrumpina ir, bet kuriuo atveju tik sutrumpintus, išsaugo.

Jūs galite nesutikti, kad šiuo įrankiu būtų renkami ir vertinami Jūsų duomenys, tokiu atveju parsisiųskite žemiau pateiktoje nuorodoje esantį naršyklės papildinį ir jį instaliuokite: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7. Naujienlaiškis

Naujienlaiškis su prisiregistravimu; Atšaukimo teisė

Kiek tai apima mūsų internetinis pasiūlymas, galite užsisakyti naujienlaiškį. Šiuo tikslu mes naudojame vadinamąjį „Double Opt-In“ metodą, pagal kurį naujienlaiškį el. paštu, mobiliosiomis pranešimų ir pokalbių programėlėmis (pvz., „WhatsApp“), SMS arba įkeliamaisiais pranešimais Jums siūsime tik tada, jei Jūs prieš tai spustelėję pranešime esančią nuorodą suaktyvinsite naujienlaiškio paslaugą. Jei vėliau nuspręstumėte atsisakyti gauto naujienlaiškį, abonementą galite bet kada nutraukti atšaukę savo sutikimą. Naujienlaiškio gavimą el. paštu galite atšaukti spustelėję naujienlaiškyje esančią nuorodą arba atlikę atitinkamo užsakymo reikiamus administravimo nustatymus. Taip pat galite susisiekti su mumis naudodamiesi pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis.

8. Išorinės nuorodos

Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būti nuorodos į trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų – puslapius. Spustelėjus šią nuorodą, mes nebeturime įtakos nuorodos spustelėjimu tretiesiems asmenims perduotų asmens duomenų (pvz., IP adreso arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL) rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes trečiųjų asmenų kontroliuoti mes negalime. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šie tretieji asmenys tvarko asmens duomenis.

9. Sauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotos paslaugų teikimo įmonės yra įpareigotos viską laikyti paslaptyje ir laikytis taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų.

Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių reikiamam saugumo lygiui užtikrinti ir mūsų tvarkomiems Jūsų duomenims apsaugoti, ypač nuo neapdairaus ar neteisėto sunaikinimo, manipuliacijų, praradimo, pakeitimo arba nuo pateikimo ir nuo prieigos pašaliniams asmenims. Mūsų saugos priemonės, priklausomai nuo technologijų vystymosi, yra nuolat tobulinamos.

10. Naudotojo teisės

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis. Prašome užtikrinti, kad galėtume vienareikšmiškai identifikuoti Jūsų asmenį.

Teisė gauti informaciją:

Turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą. Todėl galite naudotis teise gauti su Jūsų asmeniu susijusią informaciją, kurią mes tvarkome.

Koregavimo ir šalinimo teisė:

Galite reikalauti iš mūsų koreguoti klaidingus duomenis ir, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, papildyti arba šalinti Jūsų duomenis.

Tai negalioja duomenims, kurių reikia atsiskaitymui ir buhalteriniams tikslams arba kuriems taikoma įstatymų numatyta saugojimo prievolė. Jei prieigos prie tokių duomenų nereikia, jų tvarkymas yra apribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo apribojimas:

Galite reikalauti iš mūsų, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, kad mes aribotumėm Jūsų duomenų tvarkymą.

Duomenų tvarkymo atšaukimas:

Be to, turite teisę bet kada atsisakyti, kad tvarkytume Jūsų duomenis. Tokiu atveju mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, nebent – pagal įstatymų reikalavimus – galėsime įrodyti, jog turime su apsauga susijusių priežasčių, viršijančių Jūsų teises, toliau tvarkyti duomenis.

Tiesioginės reklamos atsisakymas:

Bet kada galite atsisakyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi reklamos tikslais („Atsisakymas“). Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl organizacinių priežasčių Jūsų atsisakymas gali kirstis su Jūsų duomenų naudojimu jau vykstančioje kampanijoje .

Duomenų tvarkymo atšaukimas, esant teisiniu pagrindu paremtam „teisėtam interesui:

Be to, turite teisę bet kada atsisakyti, kad tvarkytume Jūsų duomenis, jei tam yra teisiniu pagrindu paremtas teisėtas interesas. Tokiu atveju mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, nebent – pagal įstatymų reikalavimus – galėsime įrodyti, jog turime su apsauga susijusių priežasčių, viršijančių Jūsų teises, toliau tvarkyti duomenis.

Sutikimo atšaukimas:

Jei esate davęs sutikimą tvarkyti savo duomenis, tai jį bet kada galite atšaukti, ir jis galios ateičiai. Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumas iki atšaukimo lieka nepakitęs.

Skundų pateikimo kontrolinėms institucijoms teisė:

Turite teisę duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundą. Tuo tikslu galite kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, arba į mums priskirtą duomenų apsaugos inspekciją. Tai yra:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

11. Privatumo pranešimo keitimas

Pasiliekame teisę keisti savo saugos ir duomenų apsaugos priemones, jei to reikia dėl technologijų tobulėjimo. Tokiu atveju atitinkamai priderinsime ir savo privatumo pranešimą. Todėl prašome skaityti galiojančią mūsų privatumo pranešimo versiją.

12. Kontaktai

Jei norite susisiekti su mumis, kreipkitės pastraipoje „Duomenų valdytojas“ nurodytu adresu.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pranešti apie duomenų apsaugos pažeidimus bei pateikti pastabų ar nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, rekomenduojame kreiptis į mūsų koncerno už duomenų apsaugą įgaliotą asmenį:

Ponas
Matthias Goebel
Koncerno už duomenų apsaugą įgaliotas asmuo
Informacijos laisvės ir duomenų apsaugos Bosch grupė („Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe“) (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

VOKIETIJA

arba

mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

Parengta: 11.05.2018